Nazwa szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 150  im. Walerego Wróblewskiego w Warszawie

 

 

 

Tytuł projektu:

 

„Ruch sposobem na agresję”

 

 

Kategoria:

 

Sport

 

 

Miejsce realizacji projektu

Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego  w Warszawie

Opis projektu

Cel projektu

Podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, przygotowanie do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej, uczestnictwa w sporcie oraz do odbioru widowiska sportowego, a także przygotowania do życia w zintegrowanej społeczności, kształtowanie w młodym społeczeństwie nawyków zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawę.

Kto jest inicjatorem/ autorem pomysłu projektu

Autorami projektu są: Katarzyna Zarzycka, Dorota Wójcicka.

Do kogo adresowany jest projekt

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli Dzielnicy Bemowo.

Działania, jakie będą podejmowane w ramach projektu

 1. Prowadzenie zajęć w ramach „Otwartych Obiektów Sportowych”, z zakresu piłki siatkowej jako dyscypliny wiodącej, a także dyscyplin uzupełniających takich jak: piłka koszykowa, piłka nożna, aerobik oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe na siłowni.
 2. Podejmowanie kompleksowych działań zmierzających do eliminowania zachowań agresywnych proponując zastępowanie ich różnego rodzaju aktywnością ruchową.
 3. Wdrażanie pozytywnych zachowań, np.: umiejętności rozwiązywania konfliktów i komunikowania się, współdziałania zespołowego, zasad fair play , przestrzegania regulaminów, przepisów BHP poprzez sport.
 4. Rozwijanie takich cech charakteru jak: samodzielność, odpowiedzialność za siebie i innych, życzliwość, poszanowanie godności ludzkiej.
 5. Umożliwienie uczniom i społeczności lokalnej aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego w celu odstresowania się i zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.
 6. Zachęcanie rodziców do spędzania wspólnego czasu z dziećmi podczas zajęć sportowych.
 7. Stosowanie metod relaksacyjnych, powodujących odprężenie organizmu i lepsze samopoczucie.

Opis zaangażowania uczestników społeczności szkolnej w realizację projektu

 1. Aktywne i świadome uczestnictwo w zajęciach sportowych i widowisku sportowym.
 2. Przestrzeganie zasad kulturalnego kibicowania w trakcie imprez sportowych.
 3. Pomoc w organizacji Dnia Sportu i innych imprez szkolnych. Pomoc w sędziowaniu podczas zabaw i gier rekreacyjnych.
 4. Podejmowanie działań na rzecz  samodoskonalenia się uczestników zajęć poprzez np. dobór ćwiczeń, odpowiedniego obciążenia w czasie ćwiczeń  na siłowni, umiejętne przeprowadzenie rozgrzewki.
 5. Pomoc w organizacji rozgrywek międzyklasowych oraz reprezentowanie szkoły w rozgrywkach sportowych na terenie Dzielnicy Bemowo, udział w WOM.
 6. Wzajemna współpraca między uczniami mająca na celu pomoc w organizacji zajęć ruchowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Charakterystyka problemów związanych z przemocą
i agresją w szkole, którym ma przeciwdziałać zgłaszany projekt

W listopadzie 2007 r. w Szkole Podstawowej nr 150, w klasach IV – VI, została przeprowadzona anonimowa ankieta dotycząca zjawiska agresji. Pytania w ankiecie dotyczyły m.in. miejsc i form przemocy. W ankiecie wzięło udział 157 uczniów. Świadkami agresji jest 35% uczniów klas IV, 25% uczniów klas V, 22% uczniów klas VI. Uczniowie czują się zagrożeni w obecności starszych uczniów (gimnazjalistów), podczas bójek, popychanek. Najbardziej niebezpiecznymi miejscami w szkole są łazienki, szatnie, teren przed sklepikiem.

Problem agresji istnieje w naszej szkole. Chcemy temu przeciwdziałać angażując jak największą ilość uczniów w zajęcia sportowe organizowane na terenie szkoły.

Uzasadnienie wyboru grupy adresatów projektu

W naszej społeczności szkolnej i lokalnej pojawiają się  przejawy agresji, które postanowiliśmy wyeliminować prowadząc zajęcia sportowe.

Uzasadnienie przydatności projektu dla wybranej grupy adresatów

Uważamy, że nasilające się zjawisko agresji należy zastępować rozwijaniem zainteresowań wśród dzieci  i młodzieży. Pozwoli to wyrobić nawyk potrzeby ruchu i czynnego spędzania wolnego czasu.

Harmonogram działań

Luty 2008

Prowadzenie zajęć sportowych wg grafiku „Otwarte Obiekty Sportowe” z następujących dyscyplin sportowych: piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna, 5 h  dziennie, od poniedziałku do piątku.

Marzec 2008

Prowadzenie zajęć sportowych wg grafiku „Otwarte Obiekty Sportowe” z następujących dyscyplin sportowych: piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna, 5 h  dziennie, od poniedziałku do piątku.

Kwiecień 2008

Prowadzenie zajęć sportowych wg grafiku „Otwarte Obiekty Sportowe” z następujących dyscyplin sportowych: piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna, 5 h  dziennie, od poniedziałku do piątku.

Maj 2008

Prowadzenie zajęć sportowych wg grafiku „Otwarte Obiekty Sportowe” z następujących dyscyplin sportowych: piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna, 5 h  dziennie, od poniedziałku do piątku.

Pokaz nowoczesnych form gimnastyki, jako sposób na aktywne i ciekawe spędzanie wolnego czasu.

Czerwiec 2008

Prowadzenie zajęć sportowych wg grafiku „Otwarte Obiekty Sportowe” z następujących dyscyplin sportowych: piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna, 5 h  dziennie, od poniedziałku do piątku.

Dzień Sportu – współzawodnictwo sportowe, rozgrywki klasowe (z okazji Dnia Dziecka).

Spodziewane rezultaty

Uczeń uczęszczający na zajęcia pozalekcyjne „Ruch sposobem na agresję” w ramach „Otwarte Obiekty Sportowe” powinien:

-          podejmować świadomie decyzje o aktywnym spędzaniu wolnego czasu,

-          znać zasady bezpiecznego korzystania z obiektów sportowych,

-          odczuwać potrzebę niesienia pierwszej pomocy,

-          przewidywać skutki własnych zachowań,

-          znać i stosować zasadę fair play,

-          odczuwać potrzebę dbania o higienę osobistą,

-          potrafić rozładować emocje,

-          kształtować poczucie odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz drugiego człowieka,

-          kształtować postawy współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności.