Nazwa szkoły:

 

 

Gimnazjum nr 86 im. płk Ignacego Augusta Boernera

 

Tytuł projektu:

 

Internet a etyka

 

 

Kategoria:

 

Edukacja z Internetem

 

 

Miejsce realizacji projektu

Gimnazjum nr 86 Warszawa

Opis projektu

Cel projektu

Przeciwdziałanie przejawom agresji poprzez aktywizację uczniów w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, wykorzystanie komputera i Internetu do zdobywania umiejętności i poszerzania wiedzy z zachowaniem zasad etyki

Kto jest inicjatorem/ autorem pomysłu projektu

Bożena Krzak, Andrzej Jedziniak

Do kogo adresowany jest projekt

Uczniów i nauczycieli

Działania, jakie będą podejmowane w ramach projektu

  1. warsztaty dla nauczycieli- „Skuteczna komunikacja z uczniami i rodzicami”
  2. warsztaty dla uczniów- „Dobre i złe strony reklamy” – debata szkolna
  3. pedagogizacja rodziców- „O etycznym zachowywaniu się w Internecie ”

Opis zaangażowania uczestników społeczności szkolnej w realizację projektu

Nauczyciele uczestnicząc w warsztatach, uczą się np. obsługi skrzynek pocztowych, udostępniają te adresy rodzicom i uczniom; wyszukują strony edukacyjne i fora dyskusyjne, opracowują informacje, uczą się etyki Internetowej, podczas zebrań z rodzicami, w ramach pedagogizacji rodziców, nauczyciele przedstawią opracowanie nt. „O etycznym zachowywaniu się w Internecie ”.

Uczniowie uczestniczą w warsztatach, które przygotowują ich do udziału w debacie szkolnej oraz uczą się opracowywać informacje wyszukane w Internecie, zamieszczają swoje opracowania na stronie  www szkoły, uczą się etyki Internetowej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Charakterystyka problemów związanych z przemocą
i agresją w szkole, którym ma przeciwdziałać zgłaszany projekt

Uczniowie naszej szkoły mają głównie problemy z agresją słowną i niewerbalną. Niekiedy plotki i oszczerstwa rozpowszechniane są również za pomocą Internetu.

Uzasadnienie wyboru grupy adresatów projektu

Projekt adresujemy do całej społeczności szkolnej, gdyż tylko współdziałając możemy osiągnąć sukces.

Uzasadnienie przydatności projektu dla wybranej grupy adresatów

Nauczyciele- poznają kolejną formę komunikacji, zasady etykiety, zasady wyszukiwania stron; korzystają z tych umiejętności w pracy z dziećmi i rodzicami; opracowują i przetwarzają informację, potrafią rozmawiać z dziećmi na temat właściwego posługiwania się zasobami Internetu.

Uczniowie- uczą się etycznego korzystania z Internetu, wykonują multimedialne opracowania informacji.

Rodzice- zyskują kolejną formę komunikowania się z nauczycielem- mail; poszerzają wiedzę na temat etycznego zachowania się w Internecie, potrafią rozmawiać z dziećmi na temat właściwego posługiwania się zasobami Internetu.

Harmonogram działań

Luty 2008

warsztaty dla uczniów- „Dobre i złe strony reklamy”- 1 h tygodniowo

Marzec 2008

warsztaty dla uczniów- „Dobre i złe strony reklamy”- 1 h tygodniowo

Kwiecień 2008

warsztaty dla uczniów- „Dobre i złe strony reklamy”- 1 h tygodniowo; Warsztaty dla nauczycieli- 10 h; Pedagogizacja rodziców

Maj 2008

warsztaty dla uczniów- „Dobre i złe strony reklamy”- 1 h tygodniowo; Debata szkolna

Czerwiec 2008

warsztaty dla uczniów- „Dobre i złe strony reklamy”- 1 h tygodniowo; Podsumowanie warsztatów. Szkolny Dzień Przeciwko Przemocy.

Spodziewane rezultaty

Efektem powinna być lepsza komunikacja w relacjach uczeń- nauczyciel, rodzic- nauczyciel; ograniczenie zjawiska agresji w szkole (zwłaszcza przejawów agresji słownej); integracja społeczności szkolnej

Zakładany sposób mierzenia efektów projektu

Ankieta sprawdzająca, w jaki sposób prowadzone w ramach projektu działania wpłynęły na ograniczenie zjawiska agresji w naszej szkole.

Aktywność uczniów w debacie szkolnej.